Nothobranchius sp. aff. rosenstocki "Mweshi, ZM 12-19"