Chromaphyosemion volcanum "Ekondo Titi CB3SR 07/21"